Hyppää pääsisältöön

Identiteetti ja osallisuus

Kaupunkistrategian päivittämiseksi identiteetin ja osallisuuden osalta on perustettu työryhmä "Identiteetti, yhteisöllisyys, osallisuus ja vaikuttaminen".

Ryhmän tarkoituksena on päivittää strategian keinot kuntaidentiteetin vahvistamiseksi, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseksi sekä vaikutusmahdollsiuuksien turvaamiseksi.

Asukkailta kysyttiin: Mikä sinulle tekee Varkaudesta Varkauden? 
Asukkaiden vastauksissa ylivoimaisesti eniten vastauksia sai luonto ja vesistöjen läheisyys. Toiseksi eniten vastauksia tuli teollisesta kultturiperinnöstä ja kolmantena, vain kahden vastauksen erolla kaupunkimme kompakti koko, jossa kaikki on lähellä. Vastaukset on viety strategiatyöryhmien hyödennättäväksi. Kiitos kaikille vastauksista!

8.12.2021 työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Keskustelu oli vilkasta, innostunutta ja hedelmällistä. Todettiin, että Varkaus on pieni, kodikas kaupunki, jossa on kattavat ja hyvät palvelut. Olemme "kaiken keskellä", hyvien liikenneyhteyksien päässä ja meillä on vahvat juuret ja hyvä arki. Paikkakunnalla tapahtuu paljon myönteisiä asioita ja innovatiivista kehittämistä. Ylpeytemme kotikaupungistamme kaipaa kuitenkin vahvistamista. Työryhmä tulee päivittämään kansalaistoiminnan ohjelman, jossa kuvataan osallisuuden toimintamalleja asukkaiden, kaupungin ja päättäjien vuoropuhelun sekä yhteistyön mahdollistamiseksi.

Työryhmä kokoontui toisen kerran 12.1.2022. Ryhmässä käytiin läpi Varkaudesta poismuuttaneiden ajatuksia Varkauden vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä esiteltiin asukastilaisuun työpajoissa tulleita ajatuksia kuntaidentiteetistä. Luonto nousi tärkeänä aiheena esille kummassakin. Ryhmä myös pohti osallisuuden mahdollistavia rakenteita sekä sitä, miten osallisuus saataisiin kytkettyä luontevaksi osaksi kaupungin toimintaa. 

Kolmannessa kokouksessa 26.1.2022 ryhmä kävi läpi kansalaistoiminnan ohjelman päivittämiseksi tehtyä työtä. Keskustelussa tuli esille, että ohjelmasta halutaan helposti luettava ja konkreettinen opas osallisuuden ja yhteisöllisyyden eri kanavista. Työryhmä totesi, että "varkautelaisuus" on jotain ainutlaatuista ja savolaisuudesta poikkeavaa. Siihen sisältyy selviytyminen suuristakin haasteista ja eteenpäin meneminen.

Työryhmän kokouksessa 16.2. oli asiantuntijavieraina museotoimenjohtaja sekä johtava kulttuurituottaja kertomassa kulttuurin alalla hyviksi todetuista osallisuuskäytänteistä. Kulttuuripalvelut ovat perusluonteeltaan osallisuutta lisäävää toimintaa, jossa ensisijainen pyrkimys on poistaa osallisuuden esteitä ja mahdollistaa kaikkien yhdenvertainen osallisuus. Osallisuuden eri tasojen toteutumista arvioidaan työssä jatkuvasti ja pyritään varmistaa, että jokainen kuntalainen löytää itselleen luontevimman tavan osallistua. Osallisuustyö on pitkäjänteistä ja vaatii luottamuksen rakentamista. Työryhmä kuunteli asiantuntijoita ilolla ja ylpeänä siitä, miten paljon osallisuuden eteen tehdään kaupungissamme työtä.

Kokouksessaan 9.3. työryhmä kuuli terveisiä kaupunkimarkkinoinnin työpajoista, siitä kuinka yhteistä positiivista viestiä kaupungistamme tullaan kertomaan eteenpäin. Työryhmä työsti loppuraporttiaan ja keskusteli siitä, kuinka asukkaiden äänen kuuluminen saataisiin paremmin esille. Eri työryhmät ovat tarkastelleet asukkaiden ajatuksia ja ideoita sekä vieneet niitä strategiaan toimenpiteiksi tavoitteiden saavuttamisessa. Pohdittiin, voisiko ideoiden esille tuomiseksi käyttää selkeyttävää "asukkaiden idea"-logoa.

Viimeisessä kokouksessa 30.3.2022 työryhmä keskusteli tämän työn suhteesta päivitettävään kaupunkistrategiaan. Työryhmä viilasi loppuraporttiaan valtuustoseminaaria varten ja päätti merkitä tähti-symbolilla asukkaiden ideoihin pohjautuvat strategiset toimenpiteet. Työryhmä pohti myös, kuinka meillä yhteisönä on yhteinen päämäärä: viihtyisä Varkaus, jossa on kaikki hyvän elämän edellytykset. Todettiin, että jokainen varkautelainen voi vaikuttaa yhteisen kaupunkimme hyvinvointiin, viihtyisyyteen ja identitettiin sekä vahvistaa elinvoimaa ja hyvää meininkiä positiivisella viestillään. Olemme ylpeitä Varkaudesta, omasta kaupungistamme!

Työryhmä esitteli valtuustoseminaarissa 4.4.2022 loppuraporttinsa ja ryhmän työskentely päättyi. Strategiatyö etenee eri työryhmien raporttien koostamisessa yhtenäiseen muotoon ja viemisessä päätöksentekoon kevään ja kesän 2022 aikana.

Kiitos kaikille työryhmän jäsenille; valtuutetuille, viranhaltijoille ja henkilöstön edustajille sekä asukkaille ajatuksistanne ja ideoistanne!

Sivun alkuun