Hyppää pääsisältöön

Kaupunkiorganisaatio

Kaupunkistrategian päivittämiseksi kaupunkiorganisaation ja työnantajanäkökulman osalta kaupunginhallitus perusti kaksi työryhmää:

   3. Omistajapolitiikka (puheenjohtaja Kati Hynninen)
   4. Henkilöstöpolitiikka (puheenjohtaja Matti Semi)

Omistajapolitiikalla linjataan muun muassa sitä, missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana sekä mitä kunta omistajuudeltaan tavoittelee. Kuntalain 37. § mukaan omistajapolitiikka tulee ottaa huomioon kuntastrategiassa. (Kuntaliitto.)

Omistajapolitiikka
9.12.2021 omistajapoliittinen työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Ryhmä koostuu kaupunginhallituksesta sekä kaupunkiorganisaation johtoryhmän edustuksesta. Kokouksessa todettiin, että kaupunkiorganisaatiossa omistajapolitiikasta on olemassa monia eri asiakirjoja. Näitä ovat esimerkiksi hallintosääntö, hyvä hallinto- ja johtamistapaohje, konserniohje ja kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Työryhmä otti tavoitteekseen yksinkertaistaa, yhdenmukaistaa ja selkeyttää kaupungin omistajaohjaussäännöstöä.

Toisessa kokouksessaan 17.1.2022 työryhmä kävi läpi omistajuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Työryhmän eräänä tavoitteena on kaupungin talouden tasapainottaminen sekä pääoman vapauttaminen tulevien investointitarpeiden toteuttamiseen.

Viimeisessä kokouksessaan 1.4.2022 käsiteltiin sote-uudistukseen liittyvää ruoka- ja puhtauspalveluiden uudistusta. Työryhmä punnitsi tarkkaan eri vaihtoehtojen mahdollisuuksia ja riskejä. Kaupungin vahva tahtotila on, että muutoksessa turvataan henkilöstön asema sekä hyödynnetään Varkauden tiloja. Kokouksessa todettiin, että epätietoisuuden hälventämiseksi asiassa tulee saada mahdollisimman pian varmuus. Kaupunginhallituksen muodostama strategiatyöryhmä totesi työskentelytavan sopivan jatkossakin hyvin omistajuuteen liittyvien asioiden tarkasteluun ja päätti jatkaa iltakoulu-tyylistä työskentelyä strategiatyön jälkeenkin.

Henkilöstöpolitiikka
Henkilöstöpoliittinen työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 15.12.2021. Ryhmän tavoitteen on laatia henkilöstöpoliittinen strategia. Strategiassa linjataan esimerkiksi henkilöstösuunnittelusta, rekrytoinnista, työnantajamarkkinoinnista, osaamisen hallinnasta ja työhyvinvoinnista. Tarkoitus on, että työssä viihtyminen ja työsuojelu saadaan kattaviksi sekä henkilöstöä on oikeassa suhteessa tarjottaviin palveluihin nähden. Henkilöstösuunnittelun avulla onkin tärkeää varmistua, että oikeat henkilöt, osaaminen ja ominaisuudet sekä mielenkiinto on oikeassa tehtävässä. Kaupungin henkilöstö osallistetaan työskentelyyn esihenkilöiden välityksellä omissa työyksiköissään. Esihenkilöt keskustelevat tiimiensä kanssa strategiaan liittyvistä asioista asiakas-, työyhteisö- sekä organisaationäkökulmista. Tiimien keskustelujen yhteenvetojen kautta henkilöstön ääni saadaan osaksi yhteistä toimintasuunnitelmaa.

Työryhmä kokoontui toisen kerran 14.1.2022. Palaverissa käytiin läpi kaupungin henkilöstöpolitiikan elementtejä sekä olemassa olevia työkaluja. Vilkasta ja hedelmällistä keskustelua käytiin piilevän osaamisen löytämisestä ja hyödyntämisestä sekä eri keinoista työssäjaksamisen tueksi. Työryhmä näkee kannustavan ja osallistavan johtamisen tärkeänä tekijänä työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen sekä asiakaslähtöisen palvelun antamiseen.

Kokouksessaan 25.1.2022 työryhmä keskusteli osaamisen kehittämisestä, asiakaspalvelusta, yhteistoiminnasta sekä toiminnan arvioinnista. Keskustelussa tuli esille, että oppimista ja osaamisen kehittämistä tapahtuu hyvin monissa tilanteissa aina koulutuksista kahvipöytäkeskusteluun. Työryhmä pitää erittäin tärkeänä aukkaiden osallistamisen ja toivoikin, että kuntalaisia rohkaistaisiin antamaan palautetta. Yhteistoiminnan pelisääntöihin työryhmä toivoi selkeyttämistä ja totesi niiden määrittelyn strategiassa tärkeäksi. Toiminnan arvioinnissa on tärkeä kerätä kuntalaispalautetta ja viedä systemaattisesti esille nousseita asioita käytäntöön.

Työryhmän kokouksessa 24.2. strategiatyön osallisuuskoordinaattori esitteli henkilöstökyselyn tuloksia. Tuloksia peilattiin työryhmän työskentelyyn ja todettiin, että työ on "oikeilla jäljillä". Henkilöstökyselyssä tuli esille pari uutta piirrettä, mm. henkilöstön sisäinen tiedonkulku, joiden edistäminen nostettiin osaksi strategisia toimenpiteitä.

Viimeisessä kokouksessa 31.3.2022 strategiatyön osallisuuskoordinaattori esitteli toisen henkilöstökyselyn tuloksia. Henkilöstöltä kysyttiin: 1) Mitä asukaskyselyn tulokset merkitsevät työyhteisömme näkökannalta? ja 2) Mitkä väliraporttien strategiset teemat tai tavoitteet liittyvät työryhteisömme toimintaan? Työyksiköissä oli hienosti tunnistettu mahdollisuuksia olla osa kaupunkistrategan toteuttamista. Vastauksissa pohdittiin oman palvelun roolia hyvinvoinnin toteuttamisessa, osallisuudessa ja tunnistettu osa elinvoiman tuottamisessa. Työyksiköissä ideoitiin kuinka asukkaiden esille nostamia luontoarvoja voidaan korostaa ja hyödyntää arjen toiminnassa. Osallisuus ja toiminnan suunnittelu yhdessä asiakkaiden kanssa korostui monissa vastauksissa. Tämän lisäksi strategiatyöryhmä viimeisteli loppuraporttiaan ja totesi yksimielisesti tehdyn hyvää ja tarkoituksenmukaista työtä.

Työryhmät esittelivät valtuustoseminaarissa 4.4.2022 loppuraporttinsa ja ryhmien työskentely päättyi. Strategiatyö etenee eri työryhmien raporttien koostamisessa yhtenäiseen muotoon ja viemisessä päätöksentekoon kevään ja kesän 2022 aikana.

Kiitos kaikille työryhmän jäsenille; valtuutetuille, viranhaltijoille ja henkilöstön edustajille sekä koko henkilöstölle ajatuksistanne ja paneutumisestanne strategiatyöhön!

Sivun alkuun