Skip to main content

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Varkaudessa kuudella koululla ja kahdessa päiväkodissa.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat, muu oppimateriaali sekä työvälineet ja ateriat ovat oppilaille maksuttomia. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä ja siellä noudatetaan esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Back to top