Skip to main content

Kaavoitus

Se mitä maa-alueella saa tehdä, määräytyy kaavoituksen perusteella. Kaavoitusta ohjaa lainsäädäntö (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki), erilaiset suositukset ja päätökset (mm. valtakunnalliset alueidenkäyttö tavoitteet) sekä kaupunginvaltuuston tekemät päätökset (mm. maapoliittinen ohjelma ja rakennusjärjestys). Yleisenä tavoitteena on mm. luoda turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elin- ja toimintaympäristöympäristö niin yksittäisille ihmisille, palvelujen tuottajille kuin elinkeinonharjoittajillekin.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus(ELY-keskus) edistää kunnan alueidenkäytön suunnittelua ja valvoo, että  kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat.

Maakuntatasolla alueidenkäytön suunnittelusta vastaa maakunnanliitto (Pohjois-Savon liitto), joka laatii maakuntakaavan. Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta silloin, kun on tarpeen ohjata laajakantoisia, useamman kunnan alueelle ulottuvia vaikutuksia.

Kaupunki laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet laajoilla alueilla ja asemakaavassa osoitetaan alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen tarkemmin. Kaavojen valmistelusta vastaa tekninen lautakunta. Valmistelusta, tiedottamisesta ja vuorovaikutusmenettelystä huolehtii teknisen toimialan suunnittelun palvelualue. 

Back to top