Skip to main content

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023

Lastensuojelulain (417/2007) § 12 mukaisesti kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:

  1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
  2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;
  3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
  4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
  5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
  6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
  7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

Nyt laadittava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty vuosille 2020 – 2023. Suunnitelma on laadittu helposti lähestyttäväksi, verkosta löytäväksi suunnitelmaksi; tarkoituksena on, että suunnitelma pysyy ajantasaisena koko suunnitelmakauden ajan. Tämän vuoksi palveluiden kuvauksissa on hyödynnetty linkityksiä paitsi kaupungin omilta verkkosivuilta löytyviin tietoihin myös muiden yhteistyötahojen kotisivuihin. Myös tilastoaineistoa pyritään vuosittain päivittämään uusien tilastojen osalta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on työstetty moniammatillisella työryhmällä, jossa on ollut edustus perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vapaa-aika- ja liikuntapalveluista, kulttuuritoimijoista Lastenkulttuurikeskus Verso, kirjasto, museot, Soisalo-opisto ja Navitas Yrityspalvelut/tapahtumatuotanto, neuvolasta, perhepalveluista ja hyvinvointi- ja osallisuustoiminnasta. Tämän lisäksi ryhmässä on ollut edustus Lapsen Kengissä Ry:ltä, SOS-lapsikylältä ja Varkauden evankelis-luterilaiselta seurakunnalta.

Suunnitelman painopistealueiden asettamisessa on osallistettu myös kuntalaisia. Lasten parlamentti Varpaset ja Nuorten Warjovaltuusto on syksyllä 2019 käsitellyt hyvän elämän edellytyksiä, sitä mikä tällä hetkellä Varkaudessa on hyvin ja mitä voisi vielä kehittää. Varkautelaisille lapsiperheille suunnattua hyvinvointikyselyä on hyödynnetty painopistealueiden asettamisessa, lisäksi käytössä on ollut kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2019. Syys-Vekarassa ja Hertunrannan lähiliikuntapaikan avajaisten yhteydessä lapset ovat piirtäneet aiheesta ”Unelmien kotikaupunki”.

Tarkoituksena on, että suunnitelmakaudella painopistealueiden toteutumista arvioidaan vuosittain ja arviointiin otetaan mukaan myös lapsia ja nuoria Warpasten ja Warjovaltuuston kokoontumisten kautta. Lisäksi kerran vuodessa moniammatillinen lapsiasioiden foorumi kokoontuu painopistealueiden arviointia varten. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja tehdystä arvioinnista julkaistaan yhteenvedot lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman verkkosivuilla.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuolot ja hyvinvointi

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut

Back to top