Skip to main content

Elinvoima

Kaupunkistrategian päivittämiseksi elinvoiman kehittämisen näkökulmasta kaupunginhallitus perusti 22.11.2021 työryhmän "Elinvoiman kehittäminen".

Mitä elinvoimalla tarkoitetaan? Kielitoimiston sanakirjan mukaan se tarkoittaa 'elinkykyä, vireyttä ja vitaalisuutta'. Elivoimainen kunta pystyy tuottamaan asukkailleen elämiseen tarvittavat palvelut. Myönteinen "pöhinä" vaikuttaa siihen, että paikkakunnalla on mukava olla, elää ja tehdä työtä. Elinvoimaan liittyy vireä elinkeinoelämä ja houkutteleva kuntamielikuva yritysten näkökulmasta.

Asukkailta kysyttiin: Mikä mielestäsi on elinvoiman kannlta Varkauden vahvuus? 
Eniten asukkaiden vastuksissa tuli esille vahva teollisuus ja seuraavaksi eniten luonto. Hyvät työllisyysmahdollisuudet mainittiin kolmanneksi eniten. Neljänneksi Varkauden vahvuudeksi arveltiin yhteistyö. Vastaukset on viety strategiatyöryhmien hyödynnettäväksi. Kiitos kaikille vastauksista!

Strategiatyöryhmä 7. Elinvoiman kehittäminen kokoontui ensimmäisen kerran 18.1.2022. Työryhmä koostuu elinvoimajaoksen jäsenistä. Strategiatyössä tärkeimmiksi tavoitteiksi työskentelylle linjattiin osaavan työvoiman saatavuus ja koulutuskysymykset sekä elinvoiman kannalta Varkauden houkuttelevuuden keskeisten teemojen tunnistaminen. Erityisenä etuna Varkauden osalta nähtiin koulutuksen ja yritysten yhteistyö sekä myönteinen elinkeinoilmapiiri.

Työryhmän toisessa kokouksessa 8.2.2022 pohdittiin elinvoimaa kestävän keskustakehittämisen näkökulmasta. Warkauden kaupunkikeskusta ry:n edustaja esitteli työryhmälle Elävät kaupunkikeskustat ry:n ehdotuksia keskusteojen elinvoiman kehittämiseksi kestävällä tavalla. Keskustatapahtumien lisäämisen avulla voidaan elävöittää keskustoja sekä lisätä asukkaiden liikkumista ja viihtyisyyttä. Strategiatyöryhmä pohti VArkauden nykyisiä tapahtumia sekä sitä miten niitä voitaisiin kehittää edelleen.

Kokouksessa 2.3.2022 työryhmän vieraana oli työllisyyspalveluiden edustaja esittelemässä Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun sekä maahanmuuttajapalveluiden uusitusta. TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena muutoksessa on palveluiden integroiminen muihin palveluihin helpommin ja tämän myötä alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Työryhmä totesi uudistuksen vahvuudeksi paikallistuntemuksen, josta hyötyy niin työnhakija kuin elinkeinoelämä. Kotoutumislain uudistuksen myötä maahanmuuttajien palvelut siirtyvät kunnille niin ikään 2024. Tavoitteena uudistuksella on vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyttä, työllisyyttä tukevia taitoja, kielitaitoa ja osallisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tähän mennessä maahanmuuttajapalvelut on olleet sosiaalipalveluiden vastuulla, josta henkilöstö siirtyy Hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Työryhmä linjasi, että kaupungin tulee varmistaa, että myös vuonna 2023 on kaupungilla käytössä resurssia kotoutumistyölle.

Viimeisessä kokouksessa 28.3.2022 törmäytettiin työryhmät 6. Elinympäristöjen ja alueiden kehittäminen sekä 7. Elinympäristöjen kehittäminen. Todettiin, että maankäyttö, kaavoitus, asuntopolitiikka sekä viherympäristöjen suunnittelu ovat merkittävässä roolissa kaupungin elinvoiman lisäämiseksi. Ryhmien yhteisiä tavoitteita olivat asuntojen löytyminen nyt Varkauteen pendelöiville työntekijöille, riittävän tonttitarjonnan varmistaminen yritysten käyttöön sekä kaupunkikeskustojen viihtyisyyden lisääminen ja elävöittäminen. Työryhmät totesivat yhdessä, että elinvoimatyötä on tehtävänä paljon omien korviemme välissä, varkautelaisilta puuttuu usko omiin vahvuuksiinsa. Tämän kulttuurin muuttaminen on hyvässä syklissä, mutta vielä pahasti kesken. Meillä on valtavasti hyvää ja näitä "helmiä" tulee nostaa esille!

Työryhmä esitteli valtuustoseminaarissa 4.4.2022 loppuraporttinsa ja ryhmän työskentely päättyi. Strategiatyö etenee eri työryhmien raporttien koostamisessa yhtenäiseen muotoon ja viemisessä päätöksentekoon kevään ja kesän 2022 aikana.

Kiitos kaikille työryhmän jäsenille; valtuutetuille, viranhaltijoille ja elinkeinoelämän edustajille, sekä asukkaille ajatuksistanne ja ideoistanne!

Back to top