Skip to main content

Suunnittelukohteet (kaavoituskatsaus)

Kaavoituskatsaus

Vuosittain laaditaan kaavoituskatsaus, jossa esitellään vireillä olevat ja merkittävimmät vireille tulevat kaavoitushankkeet ja muut suunnitelmat. Kaavoituskatsauksena toimivat nettisivut, jossa on esillä kaikki vireillä olevat suunnitteluhankkeet.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaan hankkeet on jaettu ryhmiin, joista eniten panostetaan elinkeinopoliittisiin hankkeisiin.

Elinkeinopoliittiset hankkeet
Elinkeinopoliittisilla kaavahankkeilla tuetaan olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.

Tonttitarjontaa parantavat hankkeet
Hankkeilla pyritään tukemaan laadukasta, monipuolista ja edullista tonttitarjontaa.

Kaupungin muut hankkeet
Kaupungin muihin hankkeisiin kuuluvat mm. kaupungin omistamien rakennusten ja yleisten alueiden muutokset

Muut yksityisten hankkeet 
Yksityisten hankkeita ovat mm. asuintonttien laajennukset. Yksityisten kaava-aloitteita on kirjattu noin 10 kpl ja nettisivuilla esitetään vain työn alla olevat hankkeet.

Maakuntakaavoitus

Maakuntatasolla suunnittelusta vastaa kuntayhtymä, jossa alueen kunnat ovat jäseninä (maakunnan liitto). Varkaus kuuluu Pohjois-Savon liittoon. Varkaudessa on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 (vahvistettu 2011), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava 2030 (vahvistettu 2014) ja Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 (vahvistettu 2016). Voimassa oleva kaavat ja vireillä olevat asiat löytyvät Pohjois-Savon liiton Aluesuunnittelun sivuilta. 

Yleiskaavat ym. yleissuunnittelu

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma. Asemakaavalla määritellään mm. eri toimintojen sijoittuminen, rakennusten käyttötarkoitus, koko ja sijainti. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus vain katua, yhtä tonttia jne. Asemakaavaa voidaan täydentää rakentamistapaohjeilla, jotka antavat yksityiskohtaisia ohjeita siitä, millaiseksi rakennettu ympäristö muodostuu.

Back to top